Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Identiteit van JOURNUIT

JOURNUIT  is actief in de vervaardiging en detailhandel van meubilair en aanverwanten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel Journuit beschikbaar op 1 september 2016 en uitgebaat door de BVBA Journuit, gevestigd te Antwerpen (hierna aangeduid met ‘Journuit’). Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

JOURNUIT stelt de tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar in .pdf-formaat (Portable Document Format) via deze link en zijn te consulteren via de Footer op de website van JOURNUIT.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als JOURNUIT gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.

De klant is er zich wel van bewust dat afbeeldingen via elektronische weg kunnen afwijken van de realiteit.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden JOURNUIT niet. Zo zal JOURNUIT niet gehouden zijn tot de uitvoering van een Overeenkomst waarin Producten per vergissing of door een technische fout aangeboden werden aan een kennelijk te lage prijs.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn:

  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de onderneming de prijs garandeert;
  • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
  • De manier waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen. Het wijzigen of annuleren van maatwerk orders of orders van bederfbare goederen of goederen die snel verouderen is mogelijk tot het moment van betaling. Overige producten kunnen tot 14 dagen na ontvangst geannuleerd worden.

 

Artikel 4 - De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het betalen van het verschuldigde bedrag geldt alleszins als aanvaarding van het aanbod.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de onderneming is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

JOURNUIT treft de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, gebeurt dit in een omgeving met passende veiligheidsmaatregelen.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

De klant beschikt slechts over het Herroepingsrecht van art. VI.47 WER voor zover er geen uitzondering van toepassing is zoals bepaald in art. VI.53 WER.

Om uw bestelling te annuleren zonder andere kosten dan de wettelijk voorziene kosten, beschikt u over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het product fysiek in bezit neemt.

 

Artikel 6 – Uitsluiting Herroepingsrecht

JOURNUIT legt zich onder meer toe op de verkoop van gepersonaliseerde producten.

Gepersonaliseerde producten zijn niet geprefabriceerd en worden vervaardigd op basis van meerdere individuele keuzes en beslissingen van de klant. In uitvoering van de Overeenkomst wordt er een uniek goed vervaardigd, gelet op de door de klant gekozen stof, kleur en afmetingen. Gepersonaliseerde producten zijn duidelijk voor een specifieke klant bestemd, gelet op hun unieke karakter. Daardoor zijn Gepersonaliseerde producten uitgesloten van het Herroepingsrecht.

Voor elk Gepersonaliseerd product wordt tijdens het Bestelproces “volgens specificaties (geen herroepingsrecht)” vermeld. Deze vermelding wordt hernomen in de Bevestiging.

Het Herroepingsrecht is tevens uitgesloten voor diensten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en de klant heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra JOURNUIT de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

Artikel 7 - Uitoefening van het Herroepingsrecht

Voor het verstrijken van de Bedenktijd vermeld in art. VI.47 W.E.R. en in art. 6 van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal de klant zorgvuldig omgaan met het Product en haar verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De klant zal het Product slechts onderzoeken zoals hij dat in een winkel zou doen.

Indien de klant overgaat tot de montage en/of installatie van het product (of daartoe de opdracht geeft) dan doet de klant afstand van het herroepingsrecht. De montage of installatie worden door de partijen expliciet uitgesloten van het onderzoeksrecht zoals omschreven in de vorige paragraaf.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van zijn manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. Deze waardevermindering kan worden afgehouden van de terugbetaling.

Als de klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan JOURNUIT.

JOURNUIT stuurt na ontvangst van deze herroepingsmelding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging, met instructies voor de terugname van het Product.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op het inroepen van het Herroepingsrecht, zendt de Consument het Product terug, tenzij partijen anders overeenkomen. Het Product wordt teruggezonden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door JOURNUIT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de klant.

JOURNUIT stort het bedrag dat de klant betaalde voor de Producten terug - verminderd met de retourkosten en eventuele waardeverminderingen - en dit binnen een redelijke termijn waarin JOURNUIT de teruggenomen goederen heeft kunnen onderzoeken. De klant draagt de kosten van het terugzenden van het Product.

 

Artikel 8 – De door JOURNUIT op haar Producten verschafte garantie

Journuit is enkel aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voormelde levering.

Een Product wordt geacht in overeenstemming  te zijn met de Overeenkomst indien:

- het in overeenstemming is met de door JOURNUIT gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de Producten die JOURNUIT aan de klant als monster of als model heeft getoond;
- het geschikt is voor elk bijzonder door de klant gewenst gebruik dat deze aan JOURNUIT bij het sluiten van de Overeenkomst heeft medegedeeld en dat JOURNUIT heeft aanvaard;
- het geschikt is voor het gebruik waartoe Producten van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
- het de kwaliteit en prestaties biedt die voor Producten van dezelfde soort normaal zijn en die de klant redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het Product en op de eventuele door JOURNUIT  publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk via de reclame en etikettering.

De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan schriftelijk  aan JOURNUIT mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling van het gebrek binnen de twee (2) maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om  een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen JOURNUIT in te stellen.

JOURNUIT staat in voor verborgen gebreken en fabrieksfouten met betrekking tot de aangekochte producten die zich manifesteren binnen een periode van twee (2) jaar na de datum van aankoop. Indien een gebrek zich voordoet tijdens deze periode, zal JOURNUIT het product vervangen of herstellen, naar keuze van de klant. Deze garantie is enkel geldig met betrekking tot producten aangekocht in België. Deze garantie doet geen afbreuk aan het recht van de klant om zich te beroepen op de wettelijke garantie zoals bepaald in artikel 1649ter BW. JOURNUIT wijst er expliciet op dat kleuren van meubelstoffen een bepaalde evolutie kunnen ondergaan.

JOURNUIT is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant of een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is. Het niet naleven van de gebruiks- en reinigingsinstructies wordt alleszins als een fout beschouwd. De klant verklaart de gebruiks- en reinigingsinstructies te hebben ontvangen.

JOURNUIT is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het JOURNUIT erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om de verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van ons valt."

Elke terugbetaling aan de klant wordt verminderd ten belope van de waardevermindering van het Product  (o.m. ten gevolge van gebruik, montage of installatie) sinds de levering ervan.

Partijen kunnen echter, na de vaststelling van de niet-overeenkomst, eender welke vorm van genoegdoening overeenkomen.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

JOURNUIT verbindt er ons toe om de goederen aan de klant te leveren zoals die bestonden op het ogenblik van de totstandkoming van de koop.

De plaats van levering is het adres dat de klant tijdens in de Aanvaarding heeft opgegeven. Dit adres wordt herhaald in de Bevestiging.

De wijze van levering is afhankelijk van de omvang van het (de) Product(en). JOURNUIT beslist autonoom welke wijze van levering gepast is voor het Product.

Het risico van beschadiging en verlies van Producten berust bij JOURNUIT tot de levering aan de klant.

Tenzij de partijen uitdrukkelijk een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert JOURNUIT de Producten zo snel mogelijk, en in ieder geval niet later dan 8 weken na de sluiting van de Overeenkomst.

Indien JOURNUIT niet voldaan mocht hebben aan zijn verplichting om de Producten op het bovengenoemde tijdstip te leveren, kan de klant JOURNUIT verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn van 30 dagen. Indien JOURNUIT de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de klant het recht de Overeenkomst te beëindigen.

De leveringstermijn wordt slechts als essentieel aanvaard, mits uitdrukkelijke vermelding in de Overeenkomst. In dat geval kan de klant de Overeenkomst beëindigen bij overschrijding van de termijn.

Bij niet-uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst stort JOURNUIT onverwijld alle uit hoofde van de Overeenkomst betaalde bedragen terug aan de klant.

JOURNUIT behoudt het eigendomsrecht op de Producten tot op het ogenblik van de volledige betaling ervan door de klant.

De klant mag de levering niet weigeren na het verstrijken van de Bedenktijd.

De leveringsverbintenis van JOURNUIT wordt van rechtswege en automatisch opgeschort tot de klant zijn betalingsverplichtingen zal hebben nageleefd. De kosten voor een eventuele tweede en latere aanbieding zijn ten laste van de klant.

 

Artikel 10 – Prijs en betaling

De totale prijs wordt vermeld in de Overeenkomst en is inclusief BTW. De Overeenkomst bepaalt eenduidig of er bijkomende kosten zijn, zoals de leveringskosten. De totale prijs wordt getoond op het einde van het Bestelproces, voordat de klant zich verbindt tot een betaalverplichting in zijn Aanvaarding. De klant kan enkel doorgaan met het Bestelproces door te klikken op de “Betaal nu”- knop.

De leveringskosten zijn afhankelijk van de leveringswijzen, het Product en de plaats van levering. De klant kan deze informatie terugvinden op een afzonderlijke webpagina en tijdens het Bestelproces.

Betaling kan slechts geschieden op de betalingswijzen zoals ze door JOURNUIT worden aangeboden tijdens het bestelproces en zoals ze daar overeengekomen worden. JOURNUIT houdt zich het recht voor om bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.

Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist (bv. een kraan of een heftruck), zal hiervoor een beroep op een gespecialiseerde firma worden gedaan. Deze kosten zijn ten laste van de klant.

Geen levering kan plaatsvinden zonder voorafgaande betaling van de integrale prijs van de Overeenkomst door de klant.

Bij niet-betaling wordt de levering uitgesteld tot JOURNUIT de volledige prijs zal hebben ontvangen, vermeerderd met een bijkomende leveringskost.

De klant en JOURNUIT zullen eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan elkaar melden.

Vervallen bedragen leveren van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten op aan de wettelijke intrestvoet op het onbetaalde factuurbedrag.

 

Artikel 11 – Wanprestatie door de Consument

Indien een der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling of de tijdige levering, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de ingebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

De Consument kan een klacht indienen via de website of via het daartoe bestemde e-mailadres (support@journuit.be )

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij JOURNUIT. Klachten omtrent de diensten die JOURNUIT heeft verstrekt moeten binnen een korte termijn worden ingediend.

Klachten worden binnen een korte termijn behandeld. JOURNUIT brengt de klant op de hoogte indien zij de klacht niet binnen een korte termijn kan behandelen en vermeld de redenen daaromtrent.

De Europese Commissie voorziet via de website http://ec.europa.eu/odr/ in een online geschillenbeslechtingssysteem voor een online verkopen. Indien de klant meer informatie wenst over deze methode adviseert JOURNUIT om deze website te raadplegen. De klant kan eveneens de website www.belmed.fgov.be consulteren en de website www.consumentenombudsdienst.be raadplegen voor meer informatie omtrent haar rechten en plichten.

 

Artikel 13 – Rechtbank en recht

Elk geschil naar aanleiding van of met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst, of met betrekking tot onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, wordt beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de Consument, dan wel naar keuze van de Consument indien deze zelf een vordering inleidt, de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van JOURNUIT.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendommen

De namen en logo's en alle gerelateerde namen, merken en slogans zijn merken of handelsnamen van JOURNUIT of de licentiegevers van JOURNUIT.

JOURNUIT is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website, en van het materiaal dat erop gepubliceerd wordt. Deze werken zijn beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

De klant mag geen wijziging aanbrengen in de papieren of digitale kopieën van materialen die zij heeft afgedrukt of gedownload op welke manier dan ook, en zij mag geen illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken.

De klant mag geen enkel deel van de materialen op de website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder het verkrijgen van een licentie om dat te doen van JOURNUIT of diens licentiegevers.

Als u een deel van de Website afdrukt, kopieert of download in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt teruggeven of vernietigen."

Artikel 15 – Gebruik website en materiaal ter beschikking

Hoewel JOURNUIT probeert om de site 24 uur per dag beschikbaar te maken, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de site niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd.

JOURNUIT geeft geen garantie dat uw toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Vanwege de aard van het internet, kan dit niet worden gegarandeerd. Daarnaast kan JOURNUIT soms nood hebben aan het uitvoeren van reparaties, onderhoud of invoering van nieuwe mogelijkheden en functies.

Hoewel JOURNUIT ernaar streeft om ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op de website juist zijn, wordt er geen garantie of verklaring gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, dat ze volledig, nauwkeurig, up-to-date, geschikt voor een bepaald doel zijn en, voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt  JOURNUIT geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Dit doet geen afbreuk aan de verplichtingen die JOURNUIT kan hebben onder een contract dat we hebben met de klant om de klant te voorzien van diensten, met inbegrip van de verplichting die JOURNUIT heeft onder dat contract om de klant te voorzien van accurate informatie en advies en die JOURNUIT kan vervullen via een beveiligd deel van de website toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het juiste wachtwoord.

JOURNUIT garandeert niet dat de website compatibel zal zijn met alle hardware en software die de klant kan gebruiken. JOURNUIT is niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen, of andere code die invloed kunnen hebben, een computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van de toegang van de klant tot of het gebruik van de website of het verkrijgen van materiaal van, of als een gevolg van het gebruik van de website. JOURNUIT is ook niet aansprakelijk voor de handelingen van derden.

Het materiaal op de Site is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en zal niet leiden tot enige toezegging of verplichting voor ons. Alle informatie op de website zal in geen geval deel uitmaken van een aanbod of contract.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

Journuit
Pyckestraat 22
2018 Antwerpen

Telefoonnummer:
E-mailadres:

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende Producten/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen Consument(en)
- Adres Consument(en)
- Handtekening van Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

We gebruiken op deze site cookies om je bezoek aan Journuit te optimaliseren. Door onze site te gebruiken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals omschreven in onze Privacy Policy.

ok